< back Partner Directory

GynCancerForeningen GCF Stockholm

From their website:

Det är mycket som förändras när man blir sjuk, och det är lätt att känna sig ensam och utsatt – även efter avslutad behandling. Många frågor och tankar väcks och det kan vara svårt att hitta den information man söker, eller möta någon på lika villkor, någon som förstår ens situation.

Vår förening är till för att på olika sätt hjälpa och stödja dig som har diagnostiserats med gynekologisk cancer, eller som är närstående.

Genom GCF Stockholm får du möjlighet att på olika sätt möta kvinnor i alla åldrar, som har många gemensamma tankar och funderingar kring sjukdom och biverkningar samt hur livet påverkas av en cancerdiagnos.

Vi vill också vara med och skapa en bättre vård och rehabilitering för kvinnor med gynekologisk cancer. Därför samarbetar vi med sjukvården, myndigheter och andra patient- och riksorganisationer för att stödja, informera och bilda opinion för de gyncancerbehandlades sak.

Föreningen som bildades 1996, är religiöst och politiskt obunden. Vårt arbete är ideellt och ska ses om ett komplement till sjukvården. Vår verksamhet finansieras med hjälp av våra medlemmars årsavgifter, gåvor och bidrag.

Något av det vi gör:

 • Ger stöd och råd till kvinnor med gynekologisk cancer och deras närstående genom personliga kontakter och möten.
 • Erbjuder stödsamtal via telefon med utbildade stödpersoner.
 • Anordnar medlemsmöten och temakvällar om kvinnors liv och hälsa med inbjudna föreläsare.
 • Anordnar utbildning av stödpersoner med professionell ledare.
 • Har dialog med organisationer, sjukvårdspersonal och ansvariga i syfte att kvinnor med gynekologisk cancer ska få en optimal vård.
 • Följer den medicinska debatten kring behandling och forskning inom gynekologisk cancer.
 • För ut kunskap om gynekologisk cancer till medlemmar, allmänhet och politiker.

A lot changes when you get sick, and it’s easy to feel alone and vulnerable – even after treatment is finished.
Many questions and thoughts are raised and it can be difficult to find the information you are looking for, or to meet someone on equal terms, someone who understands your situation.

Our association exists to help and support you in various ways who have been diagnosed with gynecological cancer, or who are close to you.

Through GCF Stockholm, you get the opportunity to meet women of all ages in different ways, who have many common thoughts and concerns about illness and side effects as well as how life is affected by a cancer diagnosis.

We also want to be involved in creating better care and rehabilitation for women with gynecological cancer.
Therefore, we collaborate with the healthcare system, authorities and other patient and national organizations to support, inform and form opinion on behalf of those treated for gynecological cancer.

The association, which was founded in 1996, is religiously and politically independent. Our work is non-profit and should be seen as a supplement to healthcare.
Our activities are financed with the help of our members’ annual fees, gifts and contributions.

Some of what we do:

 • Provides support and advice to women with gynecological cancer and their relatives through personal contacts and meetings.
 • Offers support calls via telephone with trained support personnel.
 • Arranges member meetings and themed evenings about women’s life and health with invited speakers.
 • Arranges training of support persons with a professional leader.
 • Have a dialogue with organisations, healthcare staff and those in charge with the aim of ensuring that women with gynecological cancer receive optimal care.
 • Follows the medical debate surrounding treatment and research in gynecological cancer.
 • Brings knowledge about gynecological cancer to members, the public and politicians.
  info@gcfstockholm.se   073-650 36 66

To top